Matka poszukuje dzieci przez gazetę

Jest I wojna światowa. Rodziny poszukują zaginionych. Gazeta Polska z 1916 opublikowała ogłoszenie, z którego wynika, że poszukiwano zięcia i syna Jadwigi Tyblewskiej rodzonej siostry praprababci. Z jej pamiętnika wiem sporo o losach jej i jej dzieci. Tu sucha informacja. Poszukiwani Antoni Trzebuchowski (zięć Jadwigi – mąż jej córki Wandy) oraz Ignacy Tyblewski jej syn.

Udostępnij na:

Ignacy Radcą prawnym Rządu Guberjalnego w Kaliszu

Tu z Polony słówko o szwagrze praprababci Stanisławy Anny Sabiny z Gorczyckich Ruszczykowskiej, czyli Ignacym Tyblewskim ożenionym z jej młodszą siostrą Jadwigą z Gorczyckich.

— Mianowanie, starszy referent Rządu Gubernjalnego Kaliskiego, radca Dworu, Ignacy Tyblewski został mianowany Radcą Prawnym tegoż Rządu Guberjalnego.

 

Udostępnij na:

Ignacy syn Ignacego we władzach związku byłych ochotników

Dzięki Polonie co jakiś czas odnajduję perełki, z których mogę dowiedzieć się więcej o swoich przodkach, powinowatych i krewnych. Oto słówko o siostrzeńcu praprababci Ignacym Tyblewskim synu Ignacego i Jadwigi z Gorczyckich, rodzonej siostry mojej praprababci Stanisławy Anny Sabiny z Gorczyckich Ruszczykowskiej. Z gazety Expres Zagłębia z 1938 roku dowiaduję się, że był we władzach Związku byłych ochotników armii polskiej w Czeladzi.

Nowe władze Z W. B. OCHOTNIKÓW W CZELADZI. Odbyło się walne roczne zebranie członków związku b. ochotników arm ii polskiej w Czeladzi. N a zebranie przybyło 80 członków oraz przedstawiciele za proszonych organizacyj. Zebranie zagaił prezes Ignacy Tyblewski, zapraszając na przewodnicząecgo p. Jerzego Radziszewskiego. Fo sprawozdaniu zarządu i komisji rewizyjnej udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi. Z kolei po omówieniu sprawy utworzenia oddziału związku w Grodzcu, przystąpiono do wyboru władz oddziału. Prezesem wybrano p. Bolesława Domagalika, wiceprezesem – Przeweźniczka Władysław a, sekretarzem Żywica Michała, zastępcą sekretarza – Szymczyka Józefa, skarbnikiem — Gulczyńskiego Alojzego. Komisja rewizyjna pp.: Jańczyk Stanisław , Derdo Adam , Tarnów ka Tomasz, zastępcami: Chodykin Bronisław i Sczeniewski Leon, referent wyszkolenia p. Walo Stanisław, zastępcami: Furmańsk i Edward i Hajduga Józef Referent oświatowy p. Tokarski Józef i Czarnomski Zdzisław, gospodarz lokalu Kolaj Stanisław, zastępcą Landecki Aleksander.

Udostępnij na:

Osobliwe ogłoszenie prasowe praprapraprapradziadka Antoniego Pechnika

Dzięki Polonie można znaleźć różne dziwne rzeczy w starej polskiej prasie. I tak w “Gazecie warszawskiej” nr 69 z 17 czerwca 1820 roku znalazłam ogłoszenie swojego praprapraprapradziadka Antoniego Pechnika ojca Katarzyny Dobosiewicz mojej praprapraprababki, która była matką Józefy Konstancji Stalskiej mojej prapraprababki, która była matką Julii Stalskiej mojej praprababki, która wyszła za mąż za mojego prapradziadka Michała Piekarskiego. Uff…

Jest to na pewno ogłoszenie mojego przodka. Antoni Pechnik zmarł w Warszawie w 1834 roku.

Treść ogłoszenia brzmi:

Podpisany powodowany pismem Franciszka Pokala daty 11 Marca r. b. w drugim Dodatku do Nru 23 Gazety Warszawskiey umieszczonem, ostrzegaiącem, iżby nikt rewersu przez Starozakonnego Wigdora Ickowicza na złotych Polskich 18,185 gr 15 pod dniem 12 Kwietnia 1812 r. wydanego, z przyczyny processu przez tegoż Pokula o takowy rewers wytoczonego, nie nabywał, mam honor uwiadomić Szanowną Publiczność, iż pretensyie Franciszka Pokala, które on sobie przez podanie ostrzeżenia do Gazet, nie zaś sposobami prawem przepisanemi zabezpieczyć chciał, Wyrokiem naocznym w Trybunale Handlowym Woiewództwa Mazowieckiego na dniu 24 Maia r. b, Zapadłym, oddalonemi zostały. – W Warszawie dnia 12 Czerwca 1820.
Antoni Pechnik

Przyznam, że zupełnie nie wiem o co chodzi.

Udostępnij na:

Prapradziadek Michał szuka szkolnych kolegów

Prapradziadek Michał Piekarski (1841-1938) ukończył szkołę realną przy ulicy Freta. Z gazety Kurjer Codzienny z 1887 roku wynika, że przez ogłoszenie w prasie poszukiwał swoich kolegów i zapraszał na wspólne wspomnienia i pogawędki.

— Jeszcze jedno zebranie koleżeńskie.
Wychowańcy szkoły realnej przy ulicy Freta, którzy ten zakład naukowy ukończyli pomiędzy r. 1854-tym a 1857-mym zbierają się w d. 28-ym czerwca r.b. na wspólną pogawędkę o swoich losach, doli swojej i niedoli. Zebranie rozpocznie się nabożeństwem, odprawionem w kościele po-dominikańskim, tym samym, do którego uczęszczali ongi wkrótce mający się zgromadzić koledzy. Bliższych szczegółów co do zebrania udziela p. Michał Piekarski, zamieszkały przy ul. Chmielnej pod N§ 94.

Udostępnij na:

Prapradziadek kowal ponownie wybrany podstarszym cechu

Prapradziadek Michał Piekarski (1841-1938) był kowalem. W piśmie Gazeta rzemieślniczo-przemysłowa z 1903 roku znalazłam fragment, z którego wynika, że ponownie został podstarszym cechu kowali.

Wiadomości bieżące.
Ze zgromadzeń rzemieślniczych. — W Zgromadzeniu kowali warszawskich zatwierdzeni zostali na następne 3 lata: p. Felicyan Gadomski na urzędzie starszego i p. Michał Piekarski na urzędzie podstarszego.

Udostępnij na:

Prapradziadek kowal wybrany podstarszym cechu

Prapradziadek Michał Piekarski (1841-1938) był kowalem. W piśmie Gazeta rzemieślniczo-przemysłowa z 1903 roku znalazłam fragment, z którego wynika, że został podstarszym cechu kowali.

Wiadomości bieżące
Ze zgromadzeń rzemieślniczych. (…) — Wybrani przez zgromadzenie kowalów warszawskich na starszego p. Felicyan Gadomski i podstarszego p. Michał Piekarski zostali na tych urzędach przez władzę zatwierdzeni.

Udostępnij na:

Prapradziadek naprawdę był dobrym uczniem

Publikowałam tu w swoim czasie wspomnienia prapradziadka Michała Piekarskiego (1841-1938), w których pisał, że na zakończenie szkoły dostał list pochwalny. Potwierdzenie tegoż znalazłam w polskiej prasie z tamtego okresu. Konkretnie w Kurjerze Warszawskim z 1856 roku. Donoszącej, że prapradziadek, mający wówczas lat 15, dostał nagrodę ogólną.

A to wszystko wiem dzięki Polonie.

Tegoż dnia kiedy odbyty został Akt uroczysty Gimnazjum Gubernjalnego w połączeniu z innemi Zakładami Naukowemi, odbył się o godz: 5tej wieczorem W sali pałacu Kazimierowskiego, pod przewodnictwem JW.Radcy Stanu Sumińskiego, wobec Członków Rady Wychowania, Akt takiż  Szkół Powiatowych Realnych, zagajony piękną przemową Inspektora Sobolewskiego. Po czym rozdane zostały Uczniom celującym pilnością i dobrem sprawowaniem się, nagrody. Otrzymali takowe (…) z Szkoły Powiatowej Realnej 2giej, przy ulicy Freta. Nagrody Ogólne: (…) z kl IVej: Wład. Brzoska, Fran. Babski i Michał Piekarski (…)

Udostępnij na: