Archiwa tagu: powstanie listopadowe

Walenty Krosnowski skazany (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego)

Pisałam już, że Krosnowscy to rodzina męża mojej ukochanej ciotki (a właściwie babci) Stefanii z Ruszczykowskich Krosnowskiej (1913-1991). Walenty Krosnowski był rodzonym bratem pradziadka jej męża Ryszarda Krosnowskiego i Belwederczykiem, uczestnikiem Nocy Listopadowej.

W 1834 roku w Dzienniku Urzędowym No 163 (3 listopada 1834) ukazał się carski ukaz o amnestii. Nie objęła wszystkich. Walenty Krosnowski znalazł się na liście skazanych.

z Bożey łaski
MY MIKOŁAY
Cesarz Wszech Rossyi, Król Polski,
etc. etc. etc.
Udzielając przez Manifest Nasz z dnia 20 Października (I Listopada 1S31 roku ogólne przebaczenie poddanym Naszym Królestwa Polskiego, wyłączyliśmy iedynie z pod takowey Amnestyi istotnych sprawców wynikłego tamże rokoszu. Oddzielny Sąd Kryminalny postanowieniem Nasze’m z dnia 13 Lutego 1832 r. w Warszawie ustanowiony, dla sądzenia według praw , takowych zbrodniarzy Stanu ukończył powierzoną mu czynność. Roztrząsnąwszy przedstawiony Nam rapport tegoż Sądu, niemniey wyrok przez niego względem pomienionych winowayców wydany, i zachowując w pamięci uczynione w swym czasie przez w Bogu spoczywającego Cesarzewicza Wielkiego Xięcia Konstantego Pawłowicza, wstawienie się za niemi, abyśmy nieódmawiali im ile być może, Łaski Nasze’y, godząc przy tem obowiązek sprawiedliwości i powagą praw z uczuciami miłosierdzia; na koniec biorąc na uwagę żal przez tychże winowaycow okazany, uznaliśmy przyzwoitem złagodzić kary przeciw nim przez Sąd wyrzeczone w skutek czego rozkazuiemy:
1. Przestępcy którzy z powodu szczegolne’y ważności popełnionych przez nich zbrodni, w moc istnieiących praw na karę śmierci osądzeni zostali, a mianowicie: Podporucznik Piotr Wysocki, Podporucznik Franciszek Malczewski, Obywatel Woiewództwa Kaliskiego Wincenty Niemoiewski i żołnierz Tomasz Przybylski uwolnionemi bydź maią od wyrzeczone’y przeciw nim kary śmierci i odesłani zostaną do robót w kopalniach n a Syberyi: Wysocki na lat dwadzieścia, Malczewski na lat ośmnaście, Przybylski na lat piętnaście, a Niemoiewski na lat dziesięć.
Skazani przez Sąd na karę warownego więzienia: Podporucznik Ludw ik Chrząstowski na lat dwanaście i Podporucznik Stanisław Prokopowicz na lat dziesięć, iako też osądzony na dziesięcioletnie ciężkie więzienie Podporucznik Franciszek Stypułkowski, maią zamiast odbycia kar pomienionych bydź odesłani do robót fortecznych; Chrząstowski na lat dziesięć, drudzy zaś dway każdy na lat ośm.
3. Skazani na ciężkie więzienie winowaycy, iako to: Podoficer Józefat Napoleon Woiakowski na lat sześć. Podofficerowie M ikołay Koszewski, Jan Wolski, Ignacy Bill, Wincenty Łenczowski, Adolf Kurczewski, Gaspar Babski, Nereusz Różański i Podchorąży Tomasz Kiciński na lat cztery, w mieysce odbycia wyrzeczonych przeciw nim kar, oddani będą do rot aresztanckich fortecznych: Woiakowski na lat pięć, inni zaś na lat trzy.
4. Skazani wyrokiem Sądu na karę trzechletniego więzienia ciężkiego Podofficerowie: Fortunat Wielobylslci, Alexander Bogusławski, Seweryn Grodziński i Feldfebel Józef Roźniecki, oraz skazany na dwuletnie takież więzienie uczeń Woyciech Słabowski, oddani będą do rot aresztanckich fortecznych, pierwsi czterćy na lat dwa, a ostatni na rok ieden.
5. Takieyże same’y karze na przeciąg czasu wyrokiem Sądu oznaczoney, ulegnie uczeń Hipolit Rzewuski, skazany na iednoroczne ciężkie więzienie.
6. Podofficerowie: Michał Bębnowski i Rafał Wodzyński, skazani przez Sąd na zamknięcie w domu kary i poprawy, pierwszy na lat dwa a ostatni na rok ieden, wytrzymani tamże będą: Bębnowski przez rok ieden, a Wodzyński podług wyroku Sądu.
7. Z uwagi na żal okazany przez Karola Zielińskiego dymissyonowanego Podpułkownika, wyrokiem Sądu na iednoroczne więzienie ciężkie skazanego, tudzież przez wzgląd na zeznanie iego, iż do przyjęcia ty tn łu Yice-Prezesa nieprawego Rządu w Zakroczymiu wznowionego, przymuszony był groźbami powstańców, szczególniej zaś na okoliczność, źe pomieniony Zieliński wkrótce po opuszczeniu służby, w ich szeregach odnowił przysięgę na wierność Nam i stawił się przed Sądem; udzielonemu zostaie nayl’askawie’y przebaczenie i tenże uwolniony iest od wyrzeczoney przeciw’ niem u przez Sąd kary.
8. Co się zaś tycze innych winowayców, w liście obok załączonej wymienionych, którzy po uśmierzeniu rokoszu kryli się będąc obwinieni o zbrodnie z pod amnestyi Manifestem naszym udzielonej wyłączone, a wezwani po dwakroć stosownie do Art: 65. postanowienia Naszego z dnia 13 Lutego 1832 r. do stawienia się przed Sądem na wyznaczony termin, tego niedopełnili; i którzy następnie na mocy wykrytych przez śledztwo dowodów przekonywaiących o ich ciężkich zbrodniach i przestępstwach przez Sąd pomieniony sądzeni byli, i na zasadzie lcodexu Karnego Królestwa Polskiego przezeń skazani, a w szczególności wyliczeni w rzeczonej liście pierwsi dwieście czterdzieści dziewięć winowayców na karę śmierci przez powieszenie na szubienicy, następni po nich dziewięciu na karę miecha, pozostali zaś siedmiu na warowne i ciężkie więzienie, ze wszystkiemi skutkami, iakie podobne kary, według praw a, za sobą pociągaią, mieć. chcemi, aby przy pozbawieniu tychże winowayców wszelkich praw, iakie każdemu z nich służyły, zawyrokowanie przeciw nim kary śmierci iako tez więzienia, zastąpione były dla nich wszystkich w liście wyszczególnionych wywołaniem na zawsze z Królestwa Polskiego i z innych podwładnych nam ziem Cesarstwa Naszego. Jeżeliby zaś który złych winowayców, iawno lub potaiemme w granice Cesarstwa lub Królestwa kiedykolwiek powrócił, takowy uledz ma skutkom wydanego przeciw niemu wyroku Sądu podług całey surowości polowego prawa kryminalnego Armii Czynney.
9. Dalsze śledztwa do wyśledzenia wszelkich początków byłego rokoszu i do wykrycia innych uczestników tegoż dążące, iak również poszukiwanie osob podeyrzanych o uczestnictwo w zbrodniach politycznych maią bydz odtąd zaniedbane i żadne nadal nowe w tym względzie czynności w drodze kryminalnej rozpoczynane nie będą. Oddzielny Sąd kryminalny zostanie zwinięty; Akta zaś iego w należytym porządku oddane bydź maią gdzie wypada; względem czego Namiestnikowi Naszemu w Królestwie Polskie’m pozostawia się wydanie stosownych rozporządzeń.
10, W ykonanie ninieyszego rozkazu Naszego, który wraz z załączoną prży nim listą ma bydź w Dzienniku Praw “umieszczony, Namiestnikowi Naszemu w Królestwie Polskiem Naczelnie Dowodzącemu Czynną Armią, Jenerałow i Feldmarszałkowi Xięciu Warszawskiemu Hrabi Paskiewiczowi Erywańskiemu; Radzie Administracyiney i oddzielnemu Sądowi Kryminalnemu, w czem do kogo należy polecamy.
Dań w Carskim Siele dnia 4/16 Września 1S31 r.
(podpisano) MIKOŁAY.
przez Cesarza i Króla.
Minister Sekretarz Stanu
W zastępstwie pomocnik Ministra.
(podpisano) Ig. Turkułł.
Za zgodność
Sekretarz Stanu przy Piadzie Administracyine’y,
J. Tymowski.
Lista Imienna Winowayców, którzy pomimo dwukrotnego wezwania niestawili się przed oddzielny Sąd K rym in a ln y, postanowieniem Naywyższem z dnia i3 Lutego i832 r. w Warszawie ustanowiony, przez Sąd tenże osądzeni zostali i do których odnosi się ustęp 8 Postanowienia
JEGO CESARSKO-KRÓLEWSKIEY MOŚCI z dnia dzisieyszego, dnia Września 1831 roku.
Winowaycy na karę Śmierci, przez powieszenie na szubienicy wykonać się mająca skazani, (…)
138. Walenty Krosnowski, uczeń b. Królewsko-Wąrszaw: Alexandrowskiego Uniwersytetu, rodem ze wsi Krzyrzanówka Obwodu Gostyńskiego.

Udostępnij na:

Walenty Krosnowski skazany (notka w Gazecie Warszawskiej)

Pisałam już, że Krosnowscy to rodzina męża mojej ukochanej ciotki (a właściwie babci) Stefanii z Ruszczykowskich Krosnowskiej (1913-1991). Walenty Krosnowski był rodzonym bratem pradziadka jej męża Ryszarda Krosnowskiego i Belwederczykiem, uczestnikiem Nocy Listopadowej.

W 1834 roku w Gazecie Warszawskiej No 290 (27 października 1834) ukazała się lista skazanych na śmierć przez powieszenie za udział w powstaniu listopadowym, a na niej Walenty Krosnowski.

Udostępnij na:

Walenty Krosnowski na liście obwinionych (Gazeta Lwowska)

Pisałam już, że Krosnowscy to rodzina męża mojej ukochanej ciotki (a właściwie babci) Stefanii z Ruszczykowskich Krosnowskiej (1913-1991). Walenty Krosnowski był rodzonym bratem pradziadka jej męża Ryszarda Krosnowskiego i Belwederczykiem, uczestnikiem Nocy Listopadowej.

W 1834 roku w Gazecie Lwowskiej No 132 (6 listopada 1834) ukazała się lista winowajców obwinionych o podżeganie do krwawego powstania, a na niej Walenty Krosnowski.

 

Udostępnij na:

Walenty Krosnowski na liście obwinionych (notka w Gazecie Krakowskiej)

Pisałam już, że Krosnowscy to rodzina męża mojej ukochanej ciotki (a właściwie babci) Stefanii z Ruszczykowskich Krosnowskiej (1913-1991). Walenty Krosnowski był rodzonym bratem pradziadka jej męża Ryszarda Krosnowskiego i Belwederczykiem. uczestnikiem Nocy Listopadowej.

W 1834 roku w Gazecie Krakowskiej No 260 (13 listopada 1834) ukazała się lista winnych udziału w powstaniu listopadowym, a na niej Walenty Krosnowski.

Udostępnij na:

Walenty Krosnowski skazany (notka w Tygodniku Petersburskim)

Pisałam już, że Krosnowscy to rodzina męża mojej ukochanej ciotki (a właściwie babci) Stefanii z Ruszczykowskich Krosnowskiej (1913-1991). Walenty Krosnowski był rodzonym bratem pradziadka jej męża Ryszarda Krosnowskiego i Belwederczykiem. uczestnikiem Nocy Listopadowej.

W 1834 roku w Tygodniku Petersburskim No 86 (16 listopada 1834) ukazała się lista skazanych za udział w powstaniu listopadowym, a na niej Walenty Krosnowski.

Winowajcy na karę śmierci, przez powieszenie na szubienicy wykonać się mającą, skazani.
(…) (158) Walenty Krosnowski, uczeń b. Królewsko-Warszawsk. Alexandrowsk. uniwers., rodem ze wsi Krzyżanówka Obwodu Gostyńskiego.

Udostępnij na:

Walenty Krosnowski na liście obwinionych (Tygodnik Petersburski)

Pisałam już, że Krosnowscy to rodzina męża mojej ukochanej ciotki (a właściwie babci) Stefanii z Ruszczykowskich Krosnowskiej (1913-1991). Walenty Krosnowski był rodzonym bratem pradziadka jej męża Ryszarda Krosnowskiego i Belwederczykiem. uczestnikiem Nocy Listopadowej.

W 1833 roku w Tygodniku Petersburskim No 59 (13 sierpnia 1833) ukazała się obwinionych o podżeganie do krwawego powstania, a na niej Walenty Krosnowski.

 

Udostępnij na:

Walenty Krosnowski ścigany przez prawo

Pisałam już, że Krosnowscy to rodzina męża mojej ukochanej ciotki (a właściwie babci) Stefanii z Ruszczykowskich Krosnowskiej (1913-1991). Walenty Krosnowski był rodzonym bratem pradziadka jej męża Ryszarda Krosnowskiego i Belwederczykiem, uczestnikiem Nocy Listopadowej.

W 1833 roku ukazała się:

Lista imienna niewiadomych z teraźniejszego pobytu osób, oddanych pod Sąd Najwyższy Kryminalny, na zasadzie Manifestu Najiasniejszego Cesarza Wszech Rossyi Krola Polskiego z dnia 20 Października/1 Listopada 1831 roku, z powodu zarzutu o spełnienie przestępstw wyłączonych z pod ogólnego przebaczenia, jakie Jego Cesarsko-Krolewska Mosc należącym do byłego w Królestwie Polskiém rokoszu, tymże Manifestem Najłaskawiéj udzielić raczył.

Znalazł się na niej Walenty Krosnowski jako jeden z tych, którzy…

Obwinieni o podżeganie do krwawego pow stania w dniu Listopada 1830 roku wynikłego, o napadnienie na Pałac Belwederski, w zamiarze targnienia się na życie w Bogu Spoczywającego Cesarzewicza Wielkiego Xiącia Konstantego Pawłowicza, tudzież o morderstwo na osobach Generałów i Officerów rossyjskich i Polskich dokonane.

Udostępnij na:

Grób Walentego w Paryżu

Pisałam już, że Krosnowscy to rodzina męża mojej ukochanej ciotki (a właściwie babci) Stefanii z Ruszczykowskich Krosnowskiej (1913-1991). Walenty Krosnowski był rodzonym bratem pradziadka jej męża Ryszarda Krosnowskiego.

Zmarł w Paryżu w 1878 roku i tam został pochowany na cmentarzu Père-Lachaise, Kwatera 62. Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji zamieściło w sieci zdjęcia jego grobu przed i po odnowieniu. 

Źródło: http://www.tombeauxpolonais.eu/content/krosnowski-walenty-wladyslaw-hr-1814-1878

Udostępnij na:

Kim był Walenty Krosnowski?

Pisałam już, że Krosnowscy to rodzina męża mojej ukochanej ciotki (a właściwie babci) Stefanii z Ruszczykowskich Krosnowskiej (1913-1991). Walenty Krosnowski był rodzonym bratem pradziadka jej męża Ryszarda Krosnowskiego.

Walenty Krosnowski należał do tzw. Belwederczyków, bo do historii przeszedł jako uczestnik ataku na Belweder w noc listopadową (29 XI 1830), czyli pierwszego zbrojnego wystąpienia powstańców listopadowych. Należał do grupy atakującej siedzibę wielkiego księcia Konstantego od strony ogrodowej. Choć szturm belwederski zakończył się niepowodzeniem, ale wielki książę Konstanty bezpowrotnie utracił władzę w Królestwie Polskim. Niestety Krosnowski w czasie ataku, jako jedyny belwederczyk, wpadł w ręce Rosjan. Wolność odzyskał już po kilku dniach, gdy wielki książę Konstanty zezwolił wiernym mu polskim oddziałom wojskowym powrócić do Warszawy i połączyć się z powstańcami. W trakcie zrywu Krosnowski dosłużył się stopnia porucznika w 2 Pułku Mazurów. A po upadku powstania udał się, wraz z tysiącami rodaków, na emigrację do Europy zachodniej. Zatrzymał się w Paryżu gdzie wstąpił do Komitetu Narodowego Polskiego (1832) i Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. Przez władze francuskie uważany był za “pijaka i rozpustnika” – dlatego w listopadzie 1832 otrzymał polecenie wyjazdu do Montpellier. Zachorował jednak na reumatyzm syfilityczny i pozostał w stolicy. Zmarł 15 sierpnia 1878 roku w Paryżu.

Udostępnij na:

Walenty Krosnowski na litografii

Krosnowscy to rodzina męża mojej ukochanej ciotki (a właściwie babci) Stefanii z Ruszczykowskich Krosnowskiej (1913-1991). Tę litografię odziedziczyłam właśnie po niej. Wcześniej wisiała u niej na ścianie.

Litografia datowana na lata 1835-1855 przedstawia czterech uczestników Sprzysiężenia Wysockiego oraz Powstania Listopadowego. Sygnowana  jest lith. de Villain (Francois) i powstała, tak jak wiele innych prezentujących bohaterów tego okresu, na emigracji we Francji.

Przedstawia grupę belwederczyków: Aleksander Świętosławski (1811-1835), student Wydziału Prawa UW. Porucznik wojsk powstańczych na emigracji należał do założycieli Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. Wincenty Kobyliński (lata życia nieznane), student Wydziału Prawa UW, członek koła studenckiego związanego ze spiskiem Wysockiego. Walenty Krosnowski (1814-1878), student Wydziału Prawa UW, członek spisku Wysockiego, uczestnik powstania w stopniu porucznika. Karol Paszkiewicz (1805-1885), jeden z założycieli sprzysiężenia Wysockiego, zwolennik wystąpienia przeciw caratowi w momencie koronacji Mikołaja I w 1829 r. w Warszawie. Odznaczył się m.in. w bitwie pod Grochowem.

Walenty Krosnowski był rodzonym bratem pradziadka jej męża Ryszarda Krosnowskiego.

Udostępnij na: