Archiwa tagu: Włodzimierz Teniszew

Książę Teniszew w zarządzie Towarzystwa niesienia pomocy niezamożnym uczniom przy szkole handlowej Laskusa

Pisałam tu kilkakrotnie, że brat mojego pięć razy pradziadka, czyli praprapraprapradziadka Bogusława Augusta Bogumiła Nieszkowskiego – Leon Nieszkowski był prezydentem Kalisza i marszałkiem szlachty powiatu kaliskiego. Jego córka Paulina wyszła za rosyjskiego pułkownika, który potem awansował do stopnia generała. Nazywał się Michał Sobolew. Ich córka wyszła za mąż za księcia Włodzimierza Teniszewa. Ów książę, jak wynika z artykułu w piśmie Kraj, zasiadał w zarządzie Towarzystwa niesienia pomocy niezamożnym uczniom przy szkole handlowej Laskusa.

W zaprzeszłym (44) N-rze «Kraju» doniosłem o zawiązaniu się w Warszawie pierwszego w kraju Towarzystwa niesienia pomocy niezamożnym uczniom przy szkole handlowej Rontalera. Ma ono na celu ułatwianie uboższym uczniom nauki przez płacenie za nich wpisów, zaopatrywanie ich w odzież, książki, zapewnienie pomocy pozaszkolnej, korepetytorskiej i lekarskiej i t.p. (…) Takie same Towarzystwo pomocy dla uczniów zostało założone w tych dniach przy szkole handlowej Laskusa. Na mocy ustawy, zatwierdzonej przez ministerstwo skarbu na wzór ustawy dla szkoły Rontalera, zarząd Towarzystwa składa się z ośmiu członków, z których czterech z wyboru członków-Towarzystwa, czterech zaś z urzędu z pomiędzy nauczycieli szkoły. Do zarządu zostali wybrani: ks. Włodzimierz Teniszew, mecenas Jan-Maurycy Kamiński, Adolf Peretz i Roman Zakrzewski; na zastępców zaś pp.: Koronowski, Siarkiewicz i Zapiórkiewicz.

Udostępnij na:

Kurjer Warszawski donosi, że majątek księcia Teniszewa trafia do Stolicy!

Pisałam tu kilkakrotnie, że brat mojego pięć razy pradziadka, czyli praprapraprapradziadka Bogusława Augusta Bogumiła Nieszkowskiego – Leon Nieszkowski był prezydentem Kalisza i marszałkiem szlachty powiatu kaliskiego. Jego córka Paulina wyszła za rosyjskiego pułkownika, który potem awansował do stopnia generała. Nazywał się Michał Sobolew. Ich córka wyszła za mąż za księcia Włodzimierza Teniszewa. Ów książę, jak wynika z artykułów prasowych, swój majątek zapisał… miastu! Oto stosowny artykuł w Kurjerze Warszawskim z 1931 roku.

Magistrat otrzymuje w zapisie majątek ziemski. S. p. Włodzimierz Teniszew, testamentem z d. 14-go stycznia 1914 r. zapisał 20.000 rubli na rzecz przytułków noclegowych, tanich kuchni i herbaciarni oraz domów pracy w Warszawie. Zapis ten winien być wypłacony dopiero po ukończeniu dożywocia przez Elżbietę Teniszew. Wobec śmierci tej ostatniej, dożywocie nie obciąża obecnie majątku spadkowego, główną wartość którego stanowi kolonja Marywil, położona w gminie Bródno, w pow. warszaw skim . Wobec tego magistrat przyznał powyższy zapis miejskiemu Domowi zarobkowemu i zdecydował wystąpić do rady miejskiej i władz nadzorczych o zatwierdzenie omawianego zapisu.

 

Udostępnij na:

Gazeta Polska donosi, że majątek księcia Teniszewa trafia do Stolicy!

Pisałam tu kilkakrotnie, że brat mojego pięć razy pradziadka, czyli praprapraprapradziadka Bogusława Augusta Bogumiła Nieszkowskiego – Leon Nieszkowski był prezydentem Kalisza i marszałkiem szlachty powiatu kaliskiego. Jego córka Paulina wyszła za rosyjskiego pułkownika, który potem awansował do stopnia generała. Nazywał się Michał Sobolew. Ich córka wyszła za mąż za księcia Włodzimierza Teniszewa. Ów książę, jak wynika z artykułów prasowych, swój majątek zapisał… miastu! Oto stosowny artykuł w Gazecie Polskiej z 1931 roku.

MAJĄTEK ZIEMSKI DLA STOLICY ś. p. Włodzimierz Teniszew, testamentem z dnia 14 stycznia 1914 roku zapisał 20.000 rubli na rzecz przytułków noclegowych, tanich kuchni i herbaciarni oraz domów pracy w Warszawie. Zapis miał być wypłacony dopiero po śmierci Elżbiety Teniszew. P. Teniszew już zmarła, a tem samem dożywocie nie obciąża obecnie majątku spadkowego, którego główną wartość stanowi kolonja Marywil, położona w gminie Brudno, pow. warszawskiego. Wobec tego magistrat przyznał zapis miejskiemu Domowi zarobkowemu i zdecydował wystąpić do rady miejskiej i władz nadzorczych o zatwierdzenie zapisu.

Udostępnij na:

Książę Teniszew w Towarzystwie Słowiańskim

Pisałam tu kilkakrotnie, że brat mojego pięć razy pradziadka, czyli praprapraprapradziadka Bogusława Augusta Bogumiła Nieszkowskiego – Leon Nieszkowski był prezydentem Kalisza i marszałkiem szlachty powiatu kaliskiego. Jego córka Paulina wyszła za rosyjskiego pułkownika, który potem awansował do stopnia generała. Nazywał się Michał Sobolew. Ich córka wyszła za mąż za księcia Włodzimierza Teniszewa. Ów książę był m.in. założycielem Słowiańskiego Towarzystwa Literacko-Artystycznego w Warszawie, o czym już tu pisałam. Oto kolejne informacje o Towarzystwie. Tym razem w Kurjera Porannego z 1915 roku.

Udostępnij na:

Książę Teniszew dyrektorem kolei

Pisałam tu kilkakrotnie, że brat mojego pięć razy pradziadka, czyli praprapraprapradziadka Bogusława Augusta Bogumiła Nieszkowskiego – Leon Nieszkowski był prezydentem Kalisza i marszałkiem szlachty powiatu kaliskiego. Jego córka Paulina wyszła za rosyjskiego pułkownika, który potem awansował do stopnia generała. Nazywał się Michał Sobolew. Ich córka wyszła za mąż za księcia Włodzimierza Teniszewa. Z Kuryera Codziennego z 1878 roku wynika, że spełnia on obowiązki dyrektora kolei.

Obowiązki inspektora dróg żelaznych: Warszawsko-Wiedeńskiej, Bydgoskiej, Terespolskiej i Łódzkiej, spełnia zastępczo inżynier książę Włodzimierz Teniszew.

 

Udostępnij na:

Książę Teniszew publikuje oświadczenie

Pisałam tu kilkakrotnie, że brat mojego pięć razy pradziadka, czyli praprapraprapradziadka Bogusława Augusta Bogumiła Nieszkowskiego – Leon Nieszkowski był prezydentem Kalisza i marszałkiem szlachty powiatu kaliskiego. Jego córka Paulina wyszła za rosyjskiego pułkownika, który potem awansował do stopnia generała. Nazywał się Michał Sobolew. Ich córka wyszła za mąż za księcia Włodzimierza Teniszewa. Z Dziennika Warszawskiego z 1865 roku wynika, że stał się on właścicielem dóbr Białołęka.

(N. D. 7507) Ponieważ Rządca dóbr Białołęka Andrzej Kliński, z dniem 1 Stycznia (n. s.) 1866: r. wychodzi ze wszelkiego stosunku z podpisanym właścicielem rzeczonych dóbr w Warszawie pod Nr. 1383 zamieszkałym , przeto wzywam osoby interesowane mające jakiekolwiek pretensje do tego Rządcy z tytułu jego zawiadywania dobrami Białołęka, aby zgłosiły się do mnie przed powyższym terminem, w przeciwnym razie za żadne pretensje odpowiadać nie będę. Książe Włodzimierz Teniszew. (19883)

Udostępnij na:

Książę Teniszew dostaje wynagrodzenie likwidacyjne

Pisałam tu kilkakrotnie, że brat mojego pięć razy pradziadka, czyli praprapraprapradziadka Bogusława Augusta Bogumiła Nieszkowskiego – Leon Nieszkowski był prezydentem Kalisza i marszałkiem szlachty powiatu kaliskiego. Jego córka Paulina wyszła za rosyjskiego pułkownika, który potem awansował do stopnia generała. Nazywał się Michał Sobolew. Ich córka wyszła za mąż za księcia Włodzimierza Teniszewa. Z Gazety Handlowej z 1866 roku wynika, że dostał spore wynagrodzenie likwidacyjne za odziedziczone po ojcu Mikołaju dobra donacyjne Kozłów Szlachecki.

WYKAZ SZCZEGÓŁOWY Tabel likwidacyjnych, ostatecznie zatwierdzonych przez Komisyę Likwidacyjną Królestwa Polskiego, dla wszystkich w ogóle dóbr w Królestwie znajdujących się, tudzież o ilości przyznanego i odesłanego przez tęż Komisyę wynagrodzenia likwidacyjnego od 20 lipca (1 sierpnia) do 20 sierpnia (1 września) 1866 roku. Gubernia Warszawska. (…) Powiat Łowicki: Książe Włodzimierz Teniszew, Dobra donacyjna Kozłów-Szlachecki, rs. 2856 kop. 83; Karol Zabłocki, Rybno, rs. 38121 kop. 2; Józef Krzymuski, Kożuszki, rs. 2968; Joachim Kurakowski, Oryszew, rs. 13521 kop. 13.

A co do samej miejscowości Kozłów Szlachecki to jak podaje Wikipedia jest to:

Wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim, w gminie Nowa Sucha. Miejscowość leży nad Bzurą. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa skierniewickiego. We wsi znajduje się kościół pw. św. Mikołaja wzniesiony w 1470 z wieżą dobudowaną w XIX wieku.

Z kolei w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego napisano o tej miejscowości:

Kozłów-Szlachecki, wś i folw. pow. sochaczewski, gm. Kozłów-biskupi, par Kozłow Szlachecki. Była tu st. poczt, przy głównym trakcie warsz.-toruńskim, między Sochaczewem a Łowiczem, o milę i trzy ćwierci za Sochaczewem. Posiada kościół par. murowany, erygowany w 1205 r. przez Mikołaja ówczesnego dziedzica K. W 1827 r. było tu 33 dm., 314 mk. Par. K. szlachecki dek. sochaczewskiego: 916 dusz. Dobra K. Szlachecki i Dębsko stanowiły własność rządu; r. 1838 nadane na praw ach majoratu generał-majorowi Mikołajowi księciu Teniszew. Dobra K. szlachecki składają się z folwarku i wsi tejże nazwy; rozległość dominialna podług wiadomości z r. 1854 wynosi mr. 1226, nadto grunta poczty mr. 32 i probostw a mr. 188. Wieś K. Szlachecki osad 20, z gruntem mr. 389, przy własności rządu pozostała kolonia Dębsko z przestrzenią mr. 870, kolonia Tyczynogi mr. 90, lasu mr. 609, czyli razem mr. 1569 3.) K., wś, pow. nowo-miński, gm. Łukowiec par. Parysów , u zbiegu rz. Jaliny i Redli ze Świdrem. W 1827 r. było tu 27 dm., 200 mk. W r. I8 6 0 liczyła domów 28 i 294 mieszkańców. K. w raz z przyległą wsią Górki i Gołełąki, stanowiące niegdyś całość dóbr, miał 90 włók powierzchni. N a szczególną uwagę zasługuje tu ręką ludzką usypany kopiec, przeszło 800 pr. kw . u podstawy a 80 st. wysokości liczący, szeroką na 30 st. fosą otoczony, na wierzchołku którego szczątki istniejącego zamczyska dotąd są widzialne. W około tej góry kopane stawy i sadzawki, dziś już zarosłe i na łąki zamienione, zajmują przeszło włók 13, a wydobyta z nich ziemia miała posłużyć do usypania kopca. Według miejscowych podań olbrzymią te pracę mieli wykonać zabrani do niewoli jeńcy tatarscy czy tureccy. Mniemanie to zdaje się potwierdzać miejscowość tej wsi nosząca nazwę „Turkoskie doły “ , a bardziej jeszcze nazwiska z sąsiedniej wsi Gołe łąki włościan, jak: Katasa, Kadej, Turek, Rajśzmidyn. Obłoża, Bantruk, Bajdurek, brzmieniem swym a nawet rysam i twarzy przypominających wschodnie swoje pochodzenie. Są to zapewne potomkowie osiedlonych tu tatarskich czy tureckich jeńców. W 1656 r., gdy Szwedzi zbliżali się pod Warszawę, Marya Ludwika, małżonka Jana Kazimierza, w zamku kozłowskim szukała schronienia a zmuszona i stąd uchodzić, srebra stołowe i kosztowności w żelaznej umieszczone skrzyni kazała w zamkowej zatopić studni, którą bezzwłocznie k a mieniami i ziemią zasypano. Tak głosi przynajmniej miejscowe podanie. Od r. 1526 do 1648 dobra K. zostawały w posiadaniu rodziny Parysów, dziedziców pobliskiego miasteczka Parysowa, 1660 przeszły na własność Stanisława Linkhaus, 1730 generała Renard, 1749 Franciszka Bielińskiego marsz. w. kor., jak świadczą istniejące dotąd tu i owdzie graniczne kamienie z jego herbami. Od rodziny Bielińskich drogą kupna przeszedł K. na własność Jana Maszkowskiego, od którego w 1823 nabył go Leopold Eysymont, major b. wojsk pols., i dotąd w posiadaniu jego spadkobierców pozostaje. (A d .G r.). Według Tow. Kred. Ziems. tow. K. z wsiami K., Górki i Gołęłąki rozległy mr. 633: gru n ta orne i ogrody mr. 167, łąk mr. 104, pastw isk mr. 52, lasu mr. 289, nieużytki i place mr. 21; bud. z drzewa 17. Wś Kozłów osad 24, z gruntem mr. 280; w ś Górki, os. 7, z gruntem mr. 14; wś Gołęłąki, os. 13, z gruntem mr. 179. Por. Górki. 4.)

Źródło: http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_IV/560

Udostępnij na:

Książę Teniszew prawyborcą do Dumy

Pisałam tu kilkakrotnie, że brat mojego pięć razy pradziadka, czyli praprapraprapradziadka Bogusława Augusta Bogumiła Nieszkowskiego – Leon Nieszkowski był prezydentem Kalisza i marszałkiem szlachty powiatu kaliskiego. Jego córka Paulina wyszła za rosyjskiego pułkownika, który potem awansował do stopnia generała. Nazywał się Michał Sobolew. Ich córka wyszła za mąż za księcia Włodzimierza Teniszewa. Z Gazety Kaliskiej z 1906 roku wynika, że był on prawyborcą do Dumy państwowej.

Udostępnij na:

Książę Teniszew założycielem Drugiego Warszawskiego towarzystwa wzajemnego kredytu

Pisałam tu kilkakrotnie, że brat mojego pięć razy pradziadka, czyli praprapraprapradziadka Bogusława Augusta Bogumiła Nieszkowskiego – Leon Nieszkowski był prezydentem Kalisza i marszałkiem szlachty powiatu kaliskiego. Jego córka Paulina wyszła za rosyjskiego pułkownika, który potem awansował do stopnia generała. Nazywał się Michał Sobolew. Ich córka wyszła za mąż za księcia Teniszewa.  Gazeta handlowa z 1900 roku donosi, że Teniszew jest współzałożycielem Drugiego Warszawskiego towarzystwa wzajemnego kredytu.

Drugie Warszawskie towarzystwo wzajemnego kredytu. P . minister finansów zatwierdził w dn. 31 marca r. b. ustawę „ Drugiego Warszawskiego towarzystw a wzajemnego kredytu”. Założycielami są pp.: Książe Włodzimierz Teniszew , Gustaw lir. Łubieński, Aleksander Czajewicz, Feliks Godycki-Cwirko, Tadeusz Hautke, Stanisław Ngórka, Adam Gliszczyński, Ludwik Drzewiecki, Władysław Frankenstein, Maksymilian Poznański, Józef Steyner i Bolesław Chrzanowski, inicyator Towarzystwa. Tak więc zyskujemy nową instytucyę kredytową, na zasadach wzajemności opartą. Instytucya taka, dobrze poprowadzona, może w obecnych czasach, gdy potrzeba racjonalnego kredj’tu jest tak ogólną, przynieść duże korzyści ogółowi.

 

 

Udostępnij na:

Książę Teniszew założycielem Południowo-ruskiego dnieprowskiego towarzystwa metalurgicznego.

Pisałam tu kilkakrotnie, że brat mojego pięć razy pradziadka, czyli praprapraprapradziadka Bogusława Augusta Bogumiła Nieszkowskiego – Leon Nieszkowski był prezydentem Kalisza i marszałkiem szlachty powiatu kaliskiego. Jego córka Paulina wyszła za rosyjskiego pułkownika, który potem awansował do stopnia generała. Nazywał się Michał Sobolew. Ich córka wyszła za mąż za księcia Teniszewa.  Gazeta handlowa z 1888 roku donosi, że Teniszew jest współzałożycielem towarzystwa akcyjnego o nazwie “Południowo-ruskie dnieprowskie towarzystwo metalurgiczne”.

Nowe towarzystwo akcyjne powstałe z połączenia się towarzystwa warszawskiej fabryki stali z towarzystwem Coqueril otrzymało już zatwierdzenie nowej ustawy i najwyższe pozwolenie zorganizowania sie. Ustawa została ogłoszoną w ostatnim (10) numerze „Zbioru Praw“. Towarzystwo ma nazwę „Południowo-ruskiego dnieprowskiego towarzystwa metalurgicznego.“ W programie jego działań wymieniono rozwój w guberni jekraterynosławskiej i chersońskiej przemysłu metalurgicznego, budowy maszyn i okrętów , urządzenie i utrzymanie zakładów, górniczych i fabryk machin, eksploatacyę kopalni jak również handel produktami tych zakładów tak w państwie jak i zagranicą. Założycielam i są: rzeczywisty radca stanu książę Włodzimierz Teniszew, szlachcic Włodzimierz Laski, łódzki kupiec 1-ej gildyi Edward Herbst, niemieccy poddani; Wilhelm Ellislian i Robert Siurraan, oraz poddani belgijscy Carl Delma-Matie, baron de Makar, Jerzy Oktawiusz Pastor i Adolf Grejner. Towarzystwo otrzymuje prawo kupna i dzierżawy kopalni, gruntów, lasów, składów i wszelkich nieruchomości, z wyjątkiem majątków w miejscowościach wymienionych w najwyższym ukazie z 14 marca 1887 roku, a nabywane lub dzierżawione lasy nie mogą być wycinane na opał. Kapitał zakładowy oznaczono na 5 milionów rubli i rozdzielono go na 10,000 akcyj po 500 rubli. Na akcye te ma być wniesione 200 rubli w ciąga 6 miesięcy po ogłoszeniu ustaw y, reszta do 31 grudnia 1889 roku. Zarząd składać się ma z siedmiu dyrektorów wybranych na lat trzy; siedlisko zarządu w Jekaterynosławiu.

Udostępnij na: